PRIVACY STATEMENT

Koninklijke ERU hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit document omschrijven we hoe wij omgaan met persoonsgegevens die door ons worden verzameld.

Bescherming

Koninklijke ERU doet er alles aan om privacy te waarborgen en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor het afhandelen van vragen, suggesties, klachten, etc. die wij via het contactformulier op onze website ontvangen. Het betreft de volgende gegevens:

 • Geslacht;
 • Voorletter(s);
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel(s);
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Land;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN.
Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Koninklijke ERU verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Informatie Google Analytics

Koninklijke ERU maakt gebruik van Google Analytics-cookies. Koninklijke ERU heeft een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens. Om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen heeft Koninklijke ERU:

 • Het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ uitgezet.

Verder zal er geen gebruik gemaakt worden van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bewaartermijn

Koninklijke ERU bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten van betrokkene

De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegeven. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Koninklijke ERU of door een van onze verwerkers.

Informatie

Vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u richten aan:
Koninklijke ERU
Middellandse Zee 7
3446 CG WOERDEN
0348 – 578 411
privacy@eru.com